Occicare Medical Center

ศูนย์แพทย์ออคซิแคร์ บริหารงานโดยบริษัท เจ.เอส.เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด เปิดให้บริการปลายปี 2552 เป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ให้บริบาลทางการแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ การให้บริการด้านทันตกรรม โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง 10 สาขา การรักษาโรคทั่วไปและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การตรวจสุขภาพพนักงานคู่สัญญาโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลโดยรังสีแพทย์ การรักษาผิวพรรณด้านความงามและเลเซอร์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงามและเลเซอร์ การล้างสารพิษ สารโลหะหนัก ด้วยคีเลชั่น โดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ศูนย์แพทย์ออคซิแคร์ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออก และใกล้เคียง ที่มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก “ การบริการสู่ความเป็นเลิศ ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและบอกต่อ รวมถึงองค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเข้าสู่ระบบรับการรองคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 โดยได้กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายคุณภาพขององค์กรด้วย นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นจะเป็น ศูนย์แพทย์พรีเมี่ยม ที่ให้บริบาลทางการแพทย์เฉพาะทาง แก่ผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพและการบริการที่เป็นเลิศระดับสากล แห่งภูมิภาคตะวันออก

ค่านิยมหลัก (Core Value)

  1. บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วย
  2. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
  3. ดูแลใส่ใจบุคลากรในองค์กร และอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. รักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสังคมและชุมชน