อ๊อคซิแคร์สหคลินิก
OCCICARE MEDICAL CENTER

แพทย์เฉพาะทางพรีเมียม แห่งภาคตะวันออก

ตรวจสอบผลการตรวจไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • คนไทยหรือสัญชาติไทย ตรวจสอบผลโดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น
    (Thai citizen or Thai nationality, check the results on the website with a identification number only.)
  • ชาวต่างชาติตรวจสอบผลโดยกรอกเลข Passport เท่านั้น
    (Foreigners check the results on the website with passport number only.)